برنامه کلاس های مرکز همدان

دانلود این فایل (برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 93.pdf)برنامه امتحانات میانترم رشته های علوم انسانی ودروس عمومی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان بروزرسانی 28/1/93]
دانلود این فایل (Book1میان ترمها.pdf)میان ترمهای نیمسال دوم 93-92پایه و فنی مهندسی تاریخ درج 26/1/93[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (الهیات..pdf)برنامه کلاسی رشته الهیات نیمسال دوم 93-92[مرکز همدان]
دانلود این فایل (روانشناسی ومشاوره.pdf)برنامه کلاسی رشته روانشناسی ومشاوره نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (تار1.pdf)برنامه کلاسی رشته حقوق نیمسال دوم 93-92 جدید[مرکز همدان]
دانلود این فایل (ادبیات..pdf)برنامه کلاسی رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم 93 -92[مرکز همدان]
دانلود این فایل (تاریخ..pdf)برنامه کلاسی رشته تاریخ نیمسال دوم 93-92[مرکز همدان]
دانلود این فایل (ریاضی .و کاربردها.pdf)برنامه کلاسی رشته ریاضی کاربردها نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (زیست نیمسال دوم 93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته زیست شناسی (مقطع کارشناسی )نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته صنایع غذایی نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی کشاورزی( صنایع غذایی) نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد شیمی کلیه گرایشها.pdf)برنامه کلاسی رشته شیمی کارشناسی ارشد(کلیه گرایشها) نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (برنامه کلاسی. رشته آمار و کاربردها.pdf) برنامه کلاسی رشته آمار و کاربردها نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (ارشد تاریخ.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته تاریخ نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (فیزیک نیمسال دوم 93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته فیزیک نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندشس مدیریت. پروژه نیمسال دوم93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی مدیریت پروژه نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی عمران(نیمسال دوم 93-92).pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی عمران نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (91شهرسازی.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی شهرسازی (ورودی91)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (90شهرسازی.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی شهرسازی (ورودی90)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (92شهرسازی.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی شهرسازی (ورودی92)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (ارشد ادبیات فارسی.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (ارشدM.B.A..pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشتهM.B.A نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (حسابداری.pdf)برنامه کلاسی رشته حسابداری نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (قابل توجه دانشجویان محترم رشته شیمی و سرویسی شیمی.pdf)برنامه آزمایشگاههای رشته شیمی و سرویسی شیمی[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی ترویج کشاورزی نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی ترویج کشاورزی نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی علوم کشاورزی نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم کشاورزی نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (کارشناسی ارشد زیست شناسی.pdf)برنامه کلاسی رشته زیست شناسی کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی برق (قدرت)دوم93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی برق نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی نفت (نیمسال .دوم93-92).pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی نفت نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (form kali92-931.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (مرمت ورودی92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی مرمت (ورودی92)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (قابل توجه دانشجویان محترم رشته شیمی.pdf)گروه بندی آزمایشگاه فیزیک پایه (1)آقای ذوقی[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (گروه بندی آز فیزیک(1) خانم فیضی.pdf)گروه بندی آزمایشگاه فیزیک (1) خانم فیضی[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (تربیت بدنی 2 خواهران.pdf)برنامه کلاسی تربیت بدنی عمومی 2خواهران نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اجتماعی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مترجمی زبان.pdf)برنامه کلاسی رشته مترجمی زبان نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم تربیتی وپیش دبستانی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم تربیتی وپیش دبستانی نیمسال دوم93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (عمومی.pdf)برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (شیمی نیمسال دوم 93-92.pdf) برنامه کلاسی رشته شیمی (مقطع کارشناسی) نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی صنایع نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (قابل توجه دانشجویان که این ترم آزمایشگاه فیزیک پایه(2).pdf)برنامه آزمایشگاه فیزیک پایه (2)نیمسال دوم 93-92[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برنامه  آز فیزیک(1).pdf)برنامه گروه بندی آزمایشگاه فیزیک پایه(1[[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]]
دانلود این فایل (برادران تربیت بدنی 2.pdf)برنامه کلاسی تربیت بدنی عمومی 2برادران نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (برادران تربیت بدنی 1.pdf)برنامه کلاسی تربیت بدنی عمومی 1 برادران نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (تربیت بدنی 1 خواهران.pdf)برنامه کلاسی تربیت بدنی عمومی 1 خواهران نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (بیرون.pdf)برنامه کلاسهای عملی تخصصی رشته تربیت بدنی قسمت اول نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (دروس تخصصی 1سالن ایثار مرکز.pdf)برنامه کلاسهای عملی تخصصی رشته تربیت بدنی قسمت دوم نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی مکانیک(سیالات)نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی مکانیک نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (ارشدعلوم تربیتی.pdf)برنامه کارشناسی ارشدرشته فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی(علوم تربیتی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (علوم اقتصادی.pdf)برنامه کلاسی رشته علوم اقتصادی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (رشته مهندسی مدیریت اجرایی نیمسال دوم 93-92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی اجرایی نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (معماری 90.pdf) برنامه کلاسی رشته مهندسی معماری (ورودی90)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (مدیریت دولتی1.pdf)برنامه کلاسی رشته مدیریت دولتی نیمسال دوم93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت بازرگانی.pdf)برنامه کلاسی رشته مدیریت بازرگانی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دسترسی به این URL (http://hamedan.hp.pnu.ac.ir/Portal/Home/) فوری-برنامه کلاسی در پورتال جدید دانشگاه پیام نور مرکز همدان -اینجا کلیک نمایید[همدان]
دانلود این فایل (ارشد فلسفه.pdf)برنامه کلاسی کارشناسی ارشدرشته فلسفه وکلام وفلسفه اسلامی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مدیریت جهانگردی.pdf)برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (مرمت ورودی91.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی مرمت (ورودی91)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (مرمت ورودی90.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی مرمت (ورودی90)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (مدیریت صنعتی.pdf)برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (تربیت بدنی.pdf)برنامه کلاسی رشته تربیت بدنی نیمسال دوم 93-92[مرکزهمدان]
دانلود این فایل (92.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی معماری (ورودی92)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (91.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی معماری (ورودی91)نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]
دانلود این فایل (89.pdf)برنامه کلاسی رشته مهندسی معماری(ورودی 89) نیمسال دوم 93-92[دانشگاه پیام نور مرکز همدان]